Termes i condicions generals d'ús

TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE

LA PLATAFORMA INTERMODAL DE MOBILITAT

 

LA PLATAFORMA I LA SEVA FINALITAT

FEDA SOLUCIONS, SAU (d’ara endavant, “FEDA SOLUCIONS”), domiciliada a l’Avinguda la Bartra, S/N, AD200 Encamp (Principat d’Andorra), amb número de registre de societats 18.225, amb número de registre de comerç 929742J i amb número de registre tributari A-713332-L, opera una plataforma de mobilitat intermodal (d’ara endavant, “la Plataforma”).

Per poder fer ús de la Plataforma, els seus usuaris (d’ara endavant, conjuntament “els Usuaris” i individualment “l’Usuari”) s’hauran de descarregar l’aplicació Mou-te (d’ara endavant, “l’App”) en un dispositiu mòbil, o si així ho prefereixen, encara que no es podrà gaudir de totes les funcionalitats que hi ha a l’App a causa de les limitacions pròpies d'aquesta tecnologia, podran accedir des de qualsevol navegador web als serveis que es puguin gaudir amb aquesta tecnologia, mitjançant l’URL https://feda.hafas.cloud/?show=homemenu (d’ara endavant, “la Web-App”).

Les principals finalitats de la Plataforma són, d’una banda, facilitar als Usuaris informació per a que aquests puguin planificar els seus desplaçaments en diferents mitjans de transport, sigui de forma individual o combinant-los (d’ara endavant, “el Servei d’Informació”), i d’altra banda, adquirir bitllets i altres títols (d’ara endavant, “el Servei d’Adquisició”) que els han de permetre gaudir de viatges en diferents mitjans de transport i/o de places d’aparcament en aparcaments públics i privats adscrits a la Plataforma, entre d’altres (d’ara endavant, conjuntament “els Productes” i individualment “el Producte”). La relació dels Productes que s’ofereixen en cada moment mitjançant el Servei d’Adquisició, al qual només s’hi podrà accedir estant registrat a la Plataforma per tal de poder efectuar el pagament o vincular les targetes d’abonament lliurades pel Govern d’Andorra, així com la informació sobre aquests i en el seu cas l’enllaç als llocs web dels seus proveïdors, es pot obtenir clicant aquí. En tot cas, la Plataforma inicialment inclourà, de manera progressiva, el servei de busos d’àmbit nacional, el servei de bicicletes compartides, el servei de recàrrega de vehicles elèctrics en la via pública i els aparcaments amb barrera i en zona blava dels Comuns adscrits a la Plataforma.

Així mateix, la Plataforma podrà proporcionar als Usuaris que així ho desitgin l'accés a promocions i descomptes que hi pugui haver a les immediacions de la seva ruta, i la recepció de recordatoris proactius (com podria ser el fet que encara no s’hagi adquirit el bitllet que habitualment s’adquireix anticipadament), o d’informacions individualitzades que l’Usuari, sempre de forma totalment voluntària, hagi autoritzat rebre.

Per últim, la Plataforma podrà facilitar als Usuaris l’accés a alguna altra aplicació instal·lada al seu dispositiu (en general, una aplicació llicenciada pel propi proveïdor del Producte que l’Usuari vol consultar), pre-omplint a la dita aplicació del tercer les dades proporcionades per l’Usuari tot i estalviant-li introduir-les manualment. Aquesta finalitat de facilitar l’accés i pre-omplir dades a l’aplicació del tercer, té com a propòsit agilitzar la consulta i compra dels Productes del dit tercer que siguin necessaris per aconseguir alguna de les finalitats esmentades en els anteriors paràgrafs.

Pel que fa al Servei d’Adquisició, aquests termes i condicions completen i desenvolupen, sempre i quan no s’hi oposin, els eventuals termes i condicions que en el seu cas puguin estar establerts per a cadascun dels Productes que els Usuaris puguin adquirir, per part dels proveïdors d’aquests, inclosos termes i condicions relatius a les característiques i a l’ús dels Productes, a anul·lacions, a suspensions de serveis, a reclamacions, i polítiques de privadesa i de cookies, tot el qual haurà de ser acceptat pels Usuaris, i que pot ser posteriorment recordat durant el procés d’adquisició dels Productes, en la corresponent ordre de compra electrònica relativa a cada Producte seleccionat (d’ara endavant, “l’Ordre de Compra”) i si s’escau també en cadascuna de les confirmacions a cada Ordre de Compra (d’ara endavant, “la Confirmació de Compra”).

Altrament, l’informem que, per a qualsevol dubte en relació amb la instal·lació i l’ús de l’App i/o l’ús de la Web-App, i/o de la Plataforma i/o dels serveis que aquesta ofereix, FEDA SOLUCIONS posa a la seva disposició el correu electrònic de contacte moute@fedasolucions.ad i el número de telèfon de contacte +376 775013.

ADHESIÓ ALS TERMES I CONDICIONS

FEDA SOLUCIONS sol·licita als Usuaris que llegeixin atentament aquest document, així com el establert en la política de privadesa de la Plataforma pel que fa a la descàrrega i l’ús de l’App, l’ús de la Web-App (incloent-hi l’ús de les cookies que detalla la seva política de cookies [P.C.] ), i l’ús de la Plataforma i dels serveis que aquesta ofereix (d’ara endavant, conjuntament, “els Termes i Condicions”). En tot cas, la descàrrega de l’App, l’accés a la Web-App, l’accés a la Plataforma i/o l’ús dels serveis que aquesta ofereix, impliquen l’adhesió plena i sense reserves als Termes i Condicions.

Per l’anterior, en accedir a la Plataforma, l’Usuari declara haver llegit i entès l’establert en els Termes i Condicions, i accepta complir-los sense reserves.

En registrar-se en la Plataforma, l’Usuari declara conèixer els Termes i Condicions, els accepta i consent quedar vinculat pels mateixos de manera idèntica, amb caràcter general, a que si els hagués acceptat de manera manuscrita.

En el cas que un potencial Usuari no estigui d’acord amb qualsevol qüestió establerta en els Termes i Condicions, aquest no haurà de descarregar-se l’App, ni fer ús de la Web-App, ni fer cap ús de la Plataforma ni dels serveis que aquesta ofereix.

RESERVA DE LA FACULTAT DE MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS

FEDA SOLUCIONS es reserva la facultat d’efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes en els Termes i Condicions.

Per tant, sense perjudici que FEDA SOLUCIONS pugui informar d’aquests canvis als Usuaris per, entre d’altres, notificacions mitjançant l’App i/o correu electrònic, aquesta recomana als Usuaris que revisin els Termes i Condicions periòdicament.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL, PROPIETAT INDUSTRIAL, I DRETS I POSICIONS D’ANÀLEG CONTINGUT ECONÒMIC, I LLICÈNCIA D’ÚS

Definició del terme “continguts”

Quan en els Termes i Condicions es fa referència a “continguts”, es fa referència a tots els continguts que conformen l’App, la Web-App, la Plataforma i els serveis que aquesta ofereix, entesos com tals, entre d’altres, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació de l’App i la Web-App, així com els signes distintius, els textos, els mapes, les fotografies, els vídeos, les dades, les bases de dades i altres continguts que es mostren a la Plataforma.

Drets i posicions jurídiques sobre continguts facilitats per FEDA SOLUCIONS

Els continguts publicats i facilitats per FEDA SOLUCIONS, inclosa l’App i la Web-App, són objecte de drets d’autor, drets de marca, drets de patent, drets d’imatge i/o altres drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic quina titularitat pertany a FEDA SOLUCIONS o a tercers que li han concedit les llicencies o autoritzacions corresponents. Així, la descàrrega de l’App, l’Accés a la Web-App, i l’ús de la Plataforma i dels serveis que aquesta ofereix, no confereixen als Usuaris cap titularitat ni dret d’ús amb relació als continguts esmentats (mitjançant, entre altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o transformació), llevat  que FEDA SOLUCIONS o els tercers titulars dels drets o posicions jurídiques de què es tracti ho autoritzin, ja sigui indicant-ho o permetent-ho expressament en relació a continguts específics o mitjançant el previ atorgament de llicències o autoritzacions formalitzades per escrit.

En conseqüència, FEDA SOLUCIONS es reserva la facultat d’utilitzar marques d’aigua, dispositius tecnològics i/o altres mitjans que permetin el rastreig i/o el seguiment en línia dels usos no autoritzats dels dits continguts. I, en qualsevol cas, FEDA SOLUCIONS es reserva la facultat d’interposar les accions legals que corresponguin contra els Usuaris que infringeixin els citats drets d’autor, drets de marca, drets de patent, drets d’imatge i/o altres drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic.

En cas que qualsevol Usuari consideri que algun dels indicats continguts vulnera drets o posicions jurídiques propis i/o de tercers, ho pot notificar a FEDA SOLUCIONS mitjançant l’adreça de correu electrònic de contacte indicada a l’apartat “La Plataforma i la seva finalitat”, per tal que aquesta pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

Llicència d’ús

FEDA SOLUCIONS atorga als Usuaris una llicència gratuïta, no exclusiva, personal i intransferible per a utilitzar l’App i la Web-App, la plataforma i els serveis que aquesta ofereix, així com la informació, les dades i altres continguts que s’hi contenen, a títol estrictament personal, de conformitat amb els Termes i Condicions, i en particular, de conformitat amb la finalitat de la Plataforma i dels serveis que aquesta ofereix (d’ara endavant, “la Llicència”).

Qualsevol altra explotació o ús de l’App, de la Web-App, de la Plataforma, dels serveis que aquesta ofereix, i/o de la informació, les dades o altres continguts que s’hi contenen, queden explícitament exclosos de l’abast de la Llicència i només es poden dur a terme un cop obtinguda la prèvia autorització per escrit de FEDA SOLUCIONS i/o de l’eventual tercer titular dels drets i/o de les posicions jurídiques que s’escaiguin.

La durada de la Llicència la determina FEDA SOLUCIONS, tot i disposant de la facultat de revocar-la en qualsevol moment. En aquest sentit, FEDA SOLUCIONS pot, temporal o definitivament, interrompre l’accés a l’App i/o a la Web-App, i per tant a la Plataforma i els serveis oferts en aquesta, en cas que aquesta no pugui o no vulgui seguir explotant l’App i/o la Web-App i/o la Plataforma, sense que sigui necessari que existeixi un motiu específic a l’efecte; en aquests casos, l’accés dels Usuaris a l’App i/o la Web-App es cancel·larà de manera immediata sense que aquests puguin requerir cap tipus de responsabilitat a FEDA SOLUCIONS.

Per la seva banda, els Usuaris poden deixar d’utilitzar la Plataforma quan així ho desitgin i per qualsevol raó, mitjançant la desinstal·lació de l’App del seu dispositiu mòbil, i/o sense seguir fent ús de la Web-App.

ÚS DE LA PLATAFORMA

L’Usuari declara disposar de la capacitat legal necessària per a vincular-se mitjançant els Termes i Condicions, que manifesta entendre i acceptar en la seva totalitat. Els menors de 18 anys, però amb 12 anys o més, es poden descarregar l’App i fer ús de la Web-App, de la Plataforma i del Servei d’Informació que aquesta ofereix; això no obstant, atès que aquests menors no poden ser legalment titulars de mitjans de pagament, no podran fer ús del Servei d’Adquisició i únicament se’ls permetrà vincular a l’App els seus títols físics lliurats pel Govern d’Andorra, per a poder disposar d’aquests també en format digital. Pel que fa a aquests menors, cal que els seus pares o tutors legals supervisin la seva activitat i es facin responsables dels aspectes que s’indiquen en els Termes i Condicions, especialment pel que fa a l’eventual ús fraudulent dels títols de transport, i a la política de privadesa.  

En descarregar-se l’App, accedir a la Web-App, i gaudir de la Plataforma i dels serveis que aquesta ofereix, l’Usuari es compromet, a títol enunciatiu i no limitatiu, al següent:

(a) Fer ús de l’App, la Web-App i la Plataforma, i utilitzar els serveis que aquesta ofereix, d’acord amb els Termes i Condicions, així com d’acord amb l’establert per la llei, la moral, l’ordre públic, la bona fe i els bons costums.

(b)  No contravenir els drets de propietat, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial i altres drets i/o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic de FEDA SOLUCIONS, dels seus proveïdors i/o d’altres tercers.

(c) No desviar ni intentar desviar cap funcionalitat de l’App, de la Web-App, de la Plataforma ni dels serveis que aquesta ofereix, dels seus usos normals tal i com es defineixen en els Termes i Condicions.

(d) No difondre cap dada, informació i/o altre contingut que tingui per efecte disminuir, interrompre o impedir l’ús normal de l’App, la Web-App, la Plataforma i/o els serveis que aquesta ofereix, o interrompre i/o disminuir el flux normal de comunicacions.

(e) No realitzar cap Ordre de Compra falsa o fraudulenta. En cas que FEDA SOLUCIONS pogués advertir que l’Usuari està realitzant comandes falses o fraudulentes, aquesta es reserva el dret d’informar a les autoritats pertinents i als proveïdors dels Productes de què es tracti, i d’iniciar les accions legals que consideri adients, sense perjudici d’altres accions legals que puguin correspondre a FEDA SOLUCIONS i/o als proveïdors dels Productes i/o a altres tercers que puguin resultar afectats.

Així, en general, els Usuaris han d’utilitzar l’App, la Web-App, la Plataforma i els serveis que aquesta ofereix adequadament, i no han de fer-ho per realitzar activitats il·legals que, entre d’altres, constitueixin un delicte, atemptin contra drets d’altres persones físiques o jurídiques, o infringeixin de qualsevol altra manera qualsevol norma de l’ordenament jurídic aplicable.

SERVEI D’ADQUISICIÓ DE PRODUCTES A FEDA SOLUCIONS

Procediment de contractació i moment de perfecció del contracte de compravenda

 

D’acord amb l’establert en la legislació andorrana vigent en matèria de contractació en l’espai digital i de protecció dels consumidors, FEDA SOLUCIONS informa als Usuaris, respecte a la venda de Productes efectuada per FEDA SOLUCIONS, es tracti de Productes propis o de Productes proveïts per tercers, que:

1. Els tràmits per a subscriure el contracte de compravenda dels Productes són, de forma consecutiva, els següents:

(a) L’Usuari haurà de seleccionar l’opció de “Comprar” que aparegui en la visualització del Producte que desitgi adquirir.

(b) En cas que sigui el primer cop que un Usuari adquireix un Producte, aquest haurà de donar-se d’alta, tot i creant un compte, per al qual haurà de seguir les indicacions que rebi, les quals inclouran que l’Usuari faciliti les dades personals sol·licitades durant el procés (com ara, a títol d’exemple, nom i cognoms, adreça de correu electrònic i determinació d’una contrasenya), i accepti expressament els Termes i Condicions, després del qual s’activarà el seu compte. Un cop activat el seu compte, l’Usuari disposarà de la informació relativa a aquest en el perfil del seu compte, a banda que FEDA SOLUCIONS li remetrà també un correu electrònic per a la confirmació definitiva de l’activació del seu compte. Si aquesta confirmació per correu electrònic no es produeix en el termini 3 dies a comptar del moment de la creació del compte, aquest es bloquejarà automàticament.

Durant la creació del seu compte, l’Usuari també podrà preestablir el mitjà de pagament, d’entre els oferts, que desitgi utilitzar de manera recurrent per a realitzar les seves compres (incloent-hi la seva targeta d’abonament lliurada pel Govern d’Andorra en cas que disposi d’aquesta), el qual podrà modificar sempre que així ho desitgi. En tot cas, l’Usuari disposarà de mitjans per dur a terme modificacions en les dades i la informació que consti al seu compte.

En registrar el mitjà de pagament, l'Usuari declara ser el titular de la targeta associada al pagament i que la mateixa és vàlida i es troba vigent i sota el teu control. Així mateix declara que aquest no consta en cap llista negra d'una entitat bancària.

L'ús d'una targeta que no sigui de la titularitat de l'Usuari es considerarà ús fraudulent, sent l'Usuari el responsable enfront del titular de la targeta, i enfront de tercers, de les conseqüències derivades del mateix i garantint la indemnitat de FEDA SOLUCIONS en aquest sentit.

(c) A continuació, l’Usuari haurà de seguir les indicacions que se li facilitin per completar la compra, el qual inclourà, previ a procedir al pagament, una visualització de l’Ordre de Compra, denominada “resultat de la compra”, amb el preu degudament desglossat de conformitat amb el requerit per la legislació vigent en cada moment. Al respecte, totes les Ordres de Compra estan subjectes a la disponibilitat que tinguin els proveïdors finals dels Productes de què es tracti.

(d) Acte seguit, l’Usuari haurà de comprovar l’exactitud de la informació de l’Ordre de Compra i les dades de la seva comanda i, si hi està d’acord, finalment haurà de seleccionar l’opció “Pagar” i posteriorment l’opció “Autoritzar Pagament”.

El preu, quan el servei contractat tingui un cost per a l’Usuari, es pagarà exclusivament pels mitjans de pagament oferts per FEDA SOLUCIONS.

El pagament es realitzarà a través d’un servei de pagament en línia al qual redirigirà la mateixa Plataforma un cop completats tots els passos i que l’Usuari hagi seleccionat l’opció “Autoritzar Pagament”.

El servei de pagament mitjançant targeta de crèdit i/o dèbit serà directament proporcionat per l’entitat emissora i, en el seu cas, l’entitat de crèdit corresponent. El càrrec a la targeta de crèdit i/o dèbit de l’Usuari serà simultani a l’enviament de la Confirmació de Compra.

FEDA SOLUCIONS no recull ni coneix o pot conèixer en cap mesura, ni emmagatzema en el dispositiu de l’Usuari, les dades de la seva targeta, sinó que serà el mateix Proveïdor del Servei de Pagament (el PSP “Redsys”, amb el qual es treballa conjuntament des de tots els bancs del Principat d’Andorra i que compta amb totes les garanties exigibles a l’efecte) qui recollirà i emmagatzemarà de forma segura les dades de la targeta de pagament de l’Usuari per tal d’evitar-li introduir-les cada vegada que l’Usuari vulgui autoritzar un pagament. És per això que FEDA SOLUCIONS queda exclosa de tota responsabilitat en relació amb la vulneració per part de tercers de la confidencialitat i seguretat de la informació i les dades proporcionades per l’Usuari amb ocasió del pagament de les seves compres electròniques mitjançant targeta de crèdit i/o dèbit quan dites vulneracions escapin del seu control, en la mesura en que el tractament de la dita informació i dades no es trobi exclusivament sota el control de FEDA SOLUCIONS.

Quan l’import d’una compra sigui carregat de forma fraudulenta o indegudament, utilitzant el número d’una targeta de pagament, el titular podrà exigir l’anul·lació del càrrec sempre i quan s’hagi procedit a l’anul·lació en virtut del que estableixin les condicions de l’entitat emissora i/o de l’entitat de crèdit responsable de la targeta de crèdit i/o dèbit, i en el seu cas les assegurances relatives a la targeta de què es tracti. En aquest cas, les corresponents anotacions d’endeutament i reemborsament als comptes de FEDA SOLUCIONS i del titular s’efectuaran amb la major brevetat. No obstant això, si la compra l’hagués, efectivament, realitzat el titular de la targeta de crèdit i/o dèbit i, per tant, aquest hagués exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, l’Usuari quedarà obligat davant FEDA SOLUCIONS al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de la dita anul·lació.

(e) Un cop el pagament s’hagi realitzat amb èxit i l’Usuari rebi la Confirmació de Compra en l’App i/o per correu electrònic, s’entendrà formalitzat el contracte de compravenda del Producte de què es tracti. Tant la Confirmació de compra com la factura, que en tot cas serà emesa per FEDA SOLUCIONS i simplificada, estaran a disposició de l’Usuari en el seu compte a la Plataforma. FEDA SOLUCIONS podrà enviar la factura per correu electrònic quan així ho requereixi l’Usuari.

FEDA SOLUCIONS no intervé en la compra com a comprador, ni com a venedor, en tant no sigui titular del Producte que s'adquireix, i la seva responsabilitat es limita a la associada amb la intermediació entre l'Usuari i el proveïdor del Producte.

(f) L’entrega del Producte, consistent normalment en un bitllet i altres títols en format digital, que ha de permetre a l’Usuari gaudir de viatges en diferents mitjans de transport i/o de places d’aparcament en aparcaments públics i privats, així com de serveis de recàrrega de vehicles elèctrics, entre d’altres, es realitzarà mitjançant la seva posada a disposició de l’Usuari en el seu compte a la Plataforma.

En el moment de l’entrega del Producte, l’Usuari haurà de verificar que aquest s’ajusta al previst en la seva Ordre de Compra.

En cas que l’Usuari identifiqui que el Producte adquirit no s’ajusta al previst en la seva Ordre de Compra, ho haurà de posar en coneixement de FEDA SOLUCIONS en el moment de la seva recepció, per a que pugui ser viable intentar procedir a la seva subsanació.

Els riscos dels Productes seran a càrrec de l’Usuari a partir del moment del seu lliurament. L’Usuari adquirirà la propietat del Producte quan FEDA SOLUCIONS rebi el pagament complet del preu d’aquest.

2. El contracte de compravenda (és a dir, els diferents documents que el conformen, com ara, entre d’altres possibles, els Termes i Condicions, l’Ordre de Compra, la Confirmació de Compra i la factura) podrà estar formalitzat en català, espanyol, francès o anglès, segons l’idioma seleccionat per l’Usuari. Això no obstant, la factura s’emetrà sempre en català.

3. La documentació, dades i informació relatives a cada contracte de compravenda seran arxivats per FEDA SOLUCIONS durant 5 anys, podent ésser reenviats per correu electrònic a l’Usuari, prèvia petició per escrit d’aquest, dirigida a l’adreça de correu electrònic indicada a l’apartat “La Plataforma i la seva finalitat” durant el referit termini de 5 anys, i sempre prèvia autenticació de l’Usuari en tant que interessat en aquestes dades.

4. La informació continguda en la Plataforma, en general, no és constitutiva d’una oferta de venda per part de FEDA SOLUCIONS, sinó una invitació a l’Usuari per a fer ús dels serveis oferts per la Plataforma i adquirir, en el seu cas, Productes.

No existirà cap contracte de compravenda entre FEDA SOLUCIONS i l’Usuari en relació amb cap Producte fins que l’Ordre de Compra hagi estat expressament acceptada per FEDA SOLUCIONS, mitjançant l’enviament de la Confirmació de Compra i s’hagi realitzat el pagament correctament. Per tant, es recorda que la formalització del contracte de compravenda entre FEDA SOLUCIONS i l’Usuari es produirà únicament quan FEDA SOLUCIONS enviï a l’Usuari la Confirmació de Compra i s’hagi realitzat el pagament correctament.

En cas que l’Ordre de Compra no sigui acceptada per FEDA SOLUCIONS, i s’hagués carregat algun import a l’Usuari, aquest li serà immediatament reintegrat en la seva totalitat sense cap recàrrec.

(g) En el cas de compra de bitllets senzills de busos, el bitllet expedit per la Plataforma té una validesa màxima de 24 hores que s’ajusta convenientment al voltant de l’hora de sortida seleccionada per l’Usuari. El bitllet virtual així produït, deixarà de donar dret a l’Usuari a gaudir del Producte quan hagin passat 60 minuts per un bitllet de Zona 1, 70 minuts per un bitllet de Zona 2, 80 minuts per un bitllet de Zona 3 i 90 minuts per un bitllet de Zona 4, des de que l’Usuari el va fer servir per primera vegada en un bus (s’adverteix als Usuaris que aquest és un terme del servei de busos que pot canviar a la Plataforma si canvien els corresponents termes i condicions del proveïdor del servei de bus), o en tot cas si han transcorregut les dites 24 hores de validesa del bitllet virtual sense haver-se utilitzat. Els abonaments setmanals i mensuals expedits per la Plataforma tenen una validesa de 7 i 31 dies respectivament a partir de la data i hora de compra de l’abonament.

5. Els Usuaris poden eliminar el seu compte en qualsevol moment, sol·licitant-ho a FEDA SOLUCIONS pels mitjans de contacte indicats en aquesta pàgina.

Comunicacions

Tota comunicació entre l’Usuari i FEDA SOLUCIONS relativa a una Ordre de Compra determinada podrà realitzar-se, pel que fa a FEDA SOLUCIONS, pels mitjans de contacte indicats en l’apartat “La Plataforma i la seva finalitat”, i pel que fa als Usuaris, pels mitjans de comunicació que en el seu cas hagin indicat en activar el seu compte.

Reclamacions

L’Usuari podrà presentar les seves reclamacions a FEDA SOLUCIONS pels mitjans de contacte indicats en l’apartat “La Plataforma i la seva finalitat”. Així mateix, l’Usuari podrà presentar les seves reclamacions a la Unitat de Comerç i Consum del Govern d’Andorra mitjançant el formulari que trobarà en aquest link http://www.comerc.ad/images/stories/PDFs/reclamacio_consum.pdf. Dit formulari haurà de presentar-se presencialment a l’edifici del Prat del Rull situat al Camí de la Grau, 4a planta, AD500 Andorra la Vella.

Responsabilitat

Llevat que es disposi expressament el contrari en la legislació vigent en cada moment que resulti d’aplicació, la responsabilitat en relació amb qualsevol Producte adquirit a la Plataforma es limitarà al preu de compra del referit producte, i en cap cas FEDA SOLUCIONS respondrà pels eventuals danys indirectes causats a l’Usuari, ni del lucre cessant.

Tanmateix, queden garantits tots els drets que la legislació andorrana vigent garanteixi als consumidors.

Sense perjudici de l’anterior, quan FEDA SOLUCIONS intervingui en tant que intermediària en la venda de Productes de titularitat d’altres proveïdors, qualsevol reclamació relativa a aquests Productes haurà de ser adreçada al tercer proveïdor que s’escaigui.

Força major

En casos de força major, FEDA SOLUCIONS no serà responsable dels danys o perjudicis derivats de l’incompliment dels Termes i Condicions, i especialment, del retard en l’entrega d’un Producte.

Les causes de força major inclouen, entre d’altres, qualsevol acte o esdeveniment, fora del control raonable de FEDA SOLUCIONS, dels eventuals tercers proveïdors de Productes i/o dels Usuaris, incloent a títol enunciatiu i no limitatiu, els incidents a la xarxa de comunicacions, el funcionament defectuós o les carències que hi pugui haver en el sistema operatiu o en el maquinari del dispositiu de l’Usuari, les aturades generals o sectorials que afectin a l’entrega dels Productes, tancaments patronals, incendis o robatoris a les instal·lacions de FEDA SOLUCIONS i/o dels tercers proveïdors que afectin als Productes, desordres polítics, econòmics, situacions d’emergència sanitària, epidèmies i pandèmies, o altres situacions d’inestabilitat que afectin a la seguretat i la impossibilitat de respectar els Termes i Condicions.

NEWSLETTERS

En cas de ser un Usuari registrat, si accedeix al seu compte, disposa d’un apartat anomenat “Subscripcions a Newsletters” que li permet gestionar la seva alta o baixa en llistes de distribució d’informació comercial relacionada amb els Productes. En donar-se d’alta a les Newsletters, l’Usuari consent expressament l’enviament d’aquesta informació comercial i, en qualsevol cas, podrà donar-se de baixa en qualsevol moment mitjançant el seu compte, o clicant en el enllaç que a tal efecte apareix al peu de cada newsletter.

DRET D’EXCLUSIÓ

FEDA SOLUCIONS es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés a l’App i/o a la Web-App, i per tant a la Plataforma i als serveis que aquesta ofereix, als Usuaris que incompleixin els Termes i Condicions. Aquesta facultat de FEDA SOLUCIONS és sense dret a cap indemnització per danys i perjudicis per part dels Usuaris i sense perjudici de les eventuals accions legals que FEDA SOLUCIONS pugui iniciar en contra d’aquests.

ELIMINACIÓ DE COMPTE D’USUARI

Els Usuaris poden eliminar el seu compte en qualsevol moment, sol·licitant-ho a FEDA SOLUCIONS pels mitjans de contacte indicats en aquesta pàgina.

RESPONSABILITAT

Responsabilitat dels Usuaris

Els usuaris utilitzaran l’App, la Web-App, la Plataforma i els serveis que aquesta ofereix sota la seva sencera i única responsabilitat.

Tots els dispositius i sistemes operatius, entre d’altres mitjans tecnològics, que els Usuaris utilitzin per a accedir a l’App, la Web-App, la Plataforma i els serveis que aquesta ofereix, són la seva exclusiva responsabilitat. Per tant, és responsabilitat dels Usuaris prendre totes les mesures adequades i necessàries per protegir els seus propis dispositius, sistemes operatius i similars de, entre d’altres, la contaminació per eventuals programaris maliciosos.

Les operacions que es realitzin des del compte d’un Usuari s'entendran executades per aquest, per la qual cosa, en general, no podran ser revocades. En cas de pèrdua del dispositiu en el qual l'Usuari estigui, o pugui sospitar que estigui, registrat en la Plataforma (ja sigui a través de l'App o de la Web-App) l’Usuari és responsable de notificar immediatament a FEDA SOLUCIONS la dita pèrdua a través dels mitjans de comunicació indicats en l'apartat "la plataforma i la seva finalitat", per tal què FEDA SOLUCIONS pugui forçar la desvinculació del compte de l’Usuari amb qualsevol dispositiu que es trobi vinculat en el moment en el qual FEDA SOLUCIONS doni curs a la sol·licitud de l’Usuari, i eliminar així el risc que tercers puguin adquirir Productes en el nom de l’Usuari utilitzant el dispositiu extraviat.

FEDA SOLUCIONS podrà permetre la connexió amb altres aplicacions de tercers descarregades en el dispositiu de l'Usuari (en general, aplicacions dels propis proveïdors dels Productes, i el mapa en el qual es visualitzen, entre altres, la seva localització, els punts d'interès, i les possibles rutes per al trajecte que hagi seleccionat). En aquests casos, l'Usuari i/o el proveïdor de l'aplicació del tercer són els únics responsables del funcionament d'aquestes aplicacions, i de la utilització de les mateixes segons els termes i condicions establerts pel tercer titular d'aquest programari.

Responsabilitat de FEDA SOLUCIONS

FEDA SOLUCIONS no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de:

- La indisponiblitat de l’App, la Web-App, la Plataforma i/o els serveis que aquesta ofereix per motius tècnics, de seguretat, de control, d’actualitzacions o de manteniment, o per errades degudes a servidors o a tercers intermediaris o proveïdors.

- La manca de precisió de les estimacions que la Plataforma fa a partir de les dades que li proporciona el proveïdor del servei, quan aquestes dades no siguin suficientment precises o el dit proveïdor no les subministri amb la freqüència acordada.

- La disponibilitat final del Producte contractat mitjançant la plataforma. FEDA SOLUCIONS no pot garantir la disponibilitat de cap Producte ni és responsable en cap mesura d'aquest, pel que qualsevol reclamació al respecte (per exemple, degut a un canvi, incidència o disrupció en el servei que pugui afectar al seu gaudiment per l’Usuari) l’Usuari haurà d’adreçar-se directament al proveïdor final del Producte.

- Programes informàtics, programaris maliciosos o altres elements que s’escapin del seu control.

- Informació, dades i/o altres continguts que es mostrin en la Plataforma i hagin estat facilitats a FEDA SOLUCIONS per tercers. Així mateix, l’Usuari reconeix i accepta que FEDA SOLUCIONS no és responsable de la manca de qualitat, fiabilitat, exactitud i veracitat de la informació, dades i/o altres continguts facilitats per tercers proveïdors de Productes, ni de la manca de qualitat i/o manca de conformitat i/o no subministrament de serveis i/o conflictes amb la garantia dels Productes proveïts per aquests tercers proveïdors; en aquests supòsits, FEDA SOLUCIONS no és responsable en cap cas, inclòs el cas en que aquesta dugui a terme la venda en tant que intermediària de Productes de tercers proveïdors, segons ja s’ha indicat en el subapartat de “responsabilitat inclòs en l’apartat “Servei d’adquisició de productes a FEDA SOLUCIONS”.

-  Pèrdues d’informació motivades per la sostracció, pèrdua o avaria del dispositiu de l’Usuari que s’utilitzi per accedir a la Plataforma.

- Les infraccions i/o els incompliments que hagi comès l’Usuari, amb caràcter extern a l’App, a la Web-app i a la Plataforma. La gestió d'aquestes infraccions i/o incompliments es du a terme de conformitat amb el previst en la normativa aplicable segons l’Administració Pública de què es tracti, i/o amb el previst en els termes i condicions establerts pels proveïdors de serveis de què es tracti. Conseqüentment, FEDA SOLUCIONS no es fa responsable, ni tindrà competències, en la reclamació de possibles sancions i/o altres responsabilitats associades a les esmentades infraccions i/o incompliments.

Així mateix, la Plataforma pot incloure enllaços, directoris o fins i tot eines de cerca que permetin als Usuaris accedir a altres llocs web (d’ara endavant, conjuntament “Llocs Enllaçats” i individualment “Lloc Enllaçat”), com ara llocs web de tercers proveïdors de Productes. L’Usuari reconeix i accepta que l’accés als Llocs Enllaçats serà sota el seu exclusiu risc i responsabilitat i exonera a FEDA SOLUCIONS de qualsevol responsabilitat sobre, entre d’altres, eventuals vulneracions de drets o posicions jurídiques de tercers, la disponibilitat tècnica dels Llocs Enllaçats, la qualitat, fiabilitat, exactitud i veracitat de la informació, dades i altres continguts facilitats en aquests, i la qualitat i/o eventual manca de conformitat i/o no subministrament i/o garantia dels Productes adquirits mitjançant aquests. Al respecte, si l’Usuari considera que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, i/o que ofereix informació i/o Productes sense les suficients garanties, pot comunicar-ho a FEDA SOLUCIONS per a que aquesta pugui valorar i analitzar el supòsit de què es tracti, sense que cap d’aquestes comunicacions comporti per a FEDA SOLUCIONS l’obligació de retirar el dit enllaç.

FEDA SOLUCIONS pot, temporal o definitivament, interrompre l’accés a l’App i/o la Web-App, i per tant a la Plataforma i els serveis que aquesta ofereix, en cas que aquesta no pugui o simplement no vulgui seguir explotant la Plataforma; en aquests casos, l’accés dels Usuaris es cancel·larà de manera immediata sense que aquests puguin requerir cap tipus de responsabilitat a FEDA SOLUCIONS.

Així mateix, FEDA SOLUCIONS es reserva el dret, en qualsevol moment i sense previ avís als Usuaris, de modificar qualsevol dada, informació o altre contingut a la Plataforma, per actualitzar o corregir errors o inexactituds, així com d’actualitzar l’App i/o la Web-App i  dur a termes tasques relatives al manteniment d’aquesta.

Sempre i quan no contradigui l’establert per la legislació aplicable, en cas que, malgrat l’anterior limitació de responsabilitat, FEDA SOLUCIONS fos eventualment considerada responsable per danys i perjudicis, la responsabilitat de FEDA SOLUCIONS es limitarà a danys i perjudicis certs, reals i concrets.

En casos de força major, FEDA SOLUCIONS no és responsable dels danys o perjudicis derivats de l’incompliment dels Termes i Condicions. Les causes de força major inclouen, entre d’altres, qualsevol acte o esdeveniment, fora del control raonable de FEDA SOLUCIONS, dels eventuals tercers proveïdors de Productes i/o dels Usuaris, incloent a títol enunciatiu i no limitatiu, les aturades generals o sectorials que afectin a l’entrega dels Productes, tancaments patronals, incendis o robatoris a les instal·lacions de FEDA SOLUCIONS i/o dels tercers proveïdors que afectin als Productes, desordres polítics, econòmics, situacions d’emergència sanitària, epidèmies i pandèmies, o altres situacions d’inestabilitat que afectin a la seguretat i la impossibilitat de respectar els Termes i Condicions.

En tot cas, FEDA SOLUCIONS no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment dels Termes i Condicions per part dels Usuaris.

CESSIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS PER PART DE FEDA SOLUCIONS

L’Usuari accepta que FEDA SOLUCIONS pugui cedir o transferir de qualsevol forma tots o part dels seus drets i obligacions en relació amb l’operació de la Plataforma, inclosos els seus drets i obligacions enfront dels Usuaris, a qualsevol entitat susceptible de poder dur a terme aquesta operació.

En tal cas, el cessionari substituirà a FEDA SOLUCIONS i aquesta última quedarà alliberada de totes les seves obligacions amb l’Usuari a partir de la data de la cessió; així, l’Usuari accepta que, de produir-se aquest supòsit, el cessionari es convertirà en el seu proveïdor de la Plataforma a comptar des de la referida data.

NUL·LITAT PARCIAL

Si alguna disposició inclosa en els Termes i Condicions fos declarada nul·la i sense efecte per resolució ferma dictada per una autoritat competent, la resta de les disposicions romandran en vigor, sense que quedin afectades per la dita declaració de nul·litat.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Els Termes i Condicions es regiran per la legislació andorrana.

Els Usuaris es sotmeten a la jurisdicció de l’ordre civil andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

L’anterior és sense perjudici que, per raó de la condició de consumidor d’un Usuari, per imperatiu legal pugui ser aplicable una altra legislació i/o jurisdicció.

Darrera actualització: 16 de novembre del 2020