Tècnics electricistes

Cada aparell de recàrrega subministrat per FEDA Solucions permet la recàrrega de vehicles elèctrics fins a una potència de 22 kW en mode 3 mitjançant un endoll de tipus 2 (Mennekes). La potència de cada aparell es pot determinar i limitar en funció de les necessitats del client. Es poden alimentar en monofàsic 230 V fins a una potència de 7,2 kW, i en trifàsic, 400 V fins a una potència de 22 kW.

L’aparell inclou els elements de mesura de l’energia elèctrica que hi transita mitjançant un comptador i es pot connectar a Internet mitjançant un port Ethernet. FEDA Solucions instal·larà un mòdem 3G per repatriar les dades i fer-les accessibles al client.

Cada aparell ha d’anar fixat en una paret, o en un suport, prop de la plaça d’aparcament on està previst recarregar el vehicle elèctric, amb quatre visos i tacs. El client s’ha de fer càrrec de la fixació de l’aparell a la paret, o el suport, de conformitat amb la normativa vigent.

La part baixa de l’aparell ha d’estar a una alçada mínima d’1,2 metres del terra.

L’aparell ha de situar-se de manera que no pertorbi l’entrada i la sortida del vehicle dins la plaça d’aparcament ni el trànsit de persones.

Cal instal·lar una línia, de secció suficient per poder subministrar la potència màxima demanada per a cada carregador de conformitat amb el projecte elèctric d’instal·lació, entre l’armari elèctric de distribució més proper i la plaça d’aparcament on es recarregarà el vehicle elèctric. Aquesta línia ha d’estar protegida diferencialment (30 mA) i magnèticament i tèrmicament (corba C). Cada aparell subministrat per FEDA Solucions es connecta al final d’aquesta línia. El client s’ha de fer càrrec de la connexió de l’aparell, de conformitat amb la normativa vigent.

Cal facilitar la instal·lació del mòdem de FEDA Solucions i d’un cable de dades entre aquest mòdem i cada aparell de recàrrega.

L’electricista instal·lador ha d’omplir el Butlletí elèctric de baixa tensió corresponent a la nova instal·lació.

Cal instal·lar la senyalització obligatòria del punt de recàrrega del vehicle elèctric quan escaigui.

La instal·lació ha de complir els requisits definits pel Reglament d’infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics.

El client ha de contractar una enginyeria, que elaborarà un projecte elèctric previ a la instal·lació dels aparells, per fer la instal·lació del carregador de 22 kW. Una vegada feta la instal·lació i muntat el carregador, cal un butlletí elèctric per l’epígraf 120101.