Politica_Privadesa_Uclic

POLÍTICA DE PRIVADESA APLICACIÓ L’UCLIC

 

Informació bàsica sobre Protecció de Dades Personals

Responsable: FEDA SOLUCIONS, SAU

DPD: dpd@fedasolucions.ad

Finalitats: Gestionar el servei ofert per l’aplicació mitjançant el compte creat a l’efecte, donar resposta a les seves sol·licituds d’informació, queixes o suggeriments així com gestionar les seves sol·licituds d’exercici de drets.

Legitimació: Execució del contracte, consentiment i compliment d’obligacions legals.

Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.

Podran tenir accés a les seves dades personals altres empreses del grup si prèviament ens ha manifestat el seu consentiment, així com els proveïdors de serveis que FEDA SOLUCIONS contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d’encarregat del tractament.

Drets: d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades personals en els casos i amb l’abast que estableixi la normativa d’aplicació en cada moment.  Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment si el tractament està basat en aquet consentiment, sense que la seva retirada afecti la licitud del tractament previ. Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.Política de privadesa

1.- Responsable del tractament de les seves dades personals

a) Responsable del tractament: FEDA SOLUCIONS, SAU (d’ara endavant, “FEDA SOLUCIONS”), domiciliada a l’Avinguda la Bartra, S/N, AD200 Encamp (Principat d’Andorra), amb número de registre de societats 18.225, amb número de registre de comerç 929742J i amb número de registre tributari A-713332-L.

b) Delegat de Protecció de Dades: Vostè pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades mitjançant el correu electrònic dpd@fedasolucions.ad

2.- Categories de dades personals

Una dada personal és tota aquella informació que identifica directament o que permet identificar a una persona física, entre d’altres, el nom, l’adreça de correu electrònic o el número de telèfon. És possible que algunes d’aquestes dades ens les faciliti directament al completar el registre de l’aplicació l’UCLIC (en el successiu, l’”App”), però d’altres poden haver-se generat durant la relació amb FEDA SOLUCIONS, com per exemple l’històric dels seus trajectes.

Les dades que FEDA SOLUCIONS podrà tractar s’agrupen en les següents categories:

 • Dades recollides al registre com a client, a l’acceptació dels termes i condicions del servei o facilitades posteriorment durant la relació contractual: nom, cognoms, telèfon, i les dades d’ubicació geogràfica.
 • Dades derivades de la prestació de serveis durant la relació contractual: els relacionats amb l’atenció que es pugui prestar des de FEDA SOLUCIONS quan s’hagi sol·licitat, o les incidències resoltes o en curs, les sol·licituds relatives al servei, i les dades que puguin recavar-se de les visites a la web de FEDA SOLUCIONS mitjançant la utilització de “cookies”. Pot consultar més informació en relació a les cookies clicant aquí.
 • Altres dades facilitades per la demanda d’informació, queixes o suggeriments: nom, cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon, i adreça postal.

 

3. Disposicions relatives al tractament de dades personals de menors i/o de tercers:

3.1.- La creació d’un compte a l’App i la reserva dels serveis que s’ofereixen mitjançant aquesta i la Web-App , només les poden dur a terme les persones físiques que compleixin amb els requisits d’edat i de capacitat legal per a contractar establerts als termes i condicions d’us de l’App de transport a la demanda del Comú de Canillo.

3.2.- No es poden facilitar dades personals que no siguin de titularitat de la persona que les facilita. No obstant, en cas que fos justificable que això succeeixi, com ara, entre d’altres possibles supòsits, en el supòsit que calgui assistir a un tercer en el procediment de creació del seu compte a l’App, la persona que faciliti les dades personals assumeix la responsabilitat d’informar prèviament al titular d’aquestes de tot el previst en aquesta política de privadesa.

3.3.- En els supòsits de tractament de dades personals d’un menor d’edat, aquest garanteix a FEDA SOLUCIONS que compta amb l’autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela per a que FEDA SOLUCIONS tracti les referides dades personals de conformitat amb l’establert en aquesta política de privadesa. D’igual manera, en els supòsits de tractament de dades personals d’una persona que tingui el seu dret per registrar-se i/o reservar serveis limitat, aquesta garanteix a FEDA SOLUCIONS que compta amb l’autorització dels titulars de la seva tutela o curatela per a que FEDA SOLUCIONS tracti les referides dades personals de conformitat amb l’establert en aquesta política de privadesa.

4.- Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals:

4.1.- Finalitats dels tractaments:

FEDA SOLUCIONS podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació:

a)     Mitjançant la descàrrega de l’App en el seu telèfon intel·ligent o la seva autorització expressa en fer ús de la Web-App mitjançant l’acceptació dels termes i condicions del servei, FEDA SOLUCIONS recollirà els seus consentiments per:

 

 1. Accedir a la localització del seu dispositiu, el qual es farà exclusivament si:
  1. Vostè decideix utilitzar aquesta localització com punt de sortida o destinació en la utilitat de cerca de rutes que li ofereix la App (estalviant-se la introducció manual), o
  2. Vostè consulta la seva localització en el mapa que li ofereix la App.

 

Vostè podrà retirar aquests consentiments en qualsevol moment mitjançant la pestanya d’ajustaments de l’App o la configuració del sistema operatiu del telèfon intel·ligent (per retirar els consentiments a l’App), o mitjançant la configuració del navegador web des del que accedeixi a la App (per retirar els consentiments a la Web-App). Igualment, en el cas de dispositius mòbils i sempre i quan el seu telèfon intel·ligent així ho permeti, vostè podrà decidir si autoritza a l’App i/o la Web-App a accedir a la localització només quan s’està utilitzant (opció recomanada) o en tot moment;

 

b)    Mitjançant la creació i gestió del seu compte d’usuari i les seves preferències a l’App i a la Web-App, FEDA SOLUCIONS recollirà i tractarà les dades personals que vostè proporcioni amb la finalitat de crear i mantenir un compte personal en la App, que s’utilitzarà per a:

 

 • Mantenir la nostra relació amb vostè i
 • Registrar les dades i favorits que formen part del seu perfil d’usuari (dades de contacte i altres preferències)
 • Canviar les dades del seu compte d’usuari, incloent-hi les seves preferències.
 • Gestionar els seus consentiments.
 • Gestionar les seves preferències.
 • Enviar a l’operadora de la App un correu electrònic amb els seus comentaris.
 • Rebre en el correu electrònic que hagi facilitat les reserves de servei que hagi efectuat.

 

c)     Mitjançant el servei d'atenció al client de la App, FEDA SOLUCIONS processarà la seva sol·licitud per donar-se de baixa del servei, amb la finalitat de:

 

 • Esborrar totes les dades que hi hagi a l’App instal·lada en el seu telèfon intel·ligent (incloent-hi l’històric de rutes).
 • Anonimitzar totes les seves dades que hi hagi al backend de la App (exceptuant les que tinguem l’obligació legal de retenir), de manera que mai es puguin tornar a identificar amb vostè, i
 • Eliminar el seu compte d'usuari, per tal que ningú pugui utilitzar-lo;

 

d)      Mitjançant el servei de cerca i de reserva de rutes per recórrer un trajecte entre dos punts de la parròquia de Canillo (que inclou horaris i una descripció del trajecte), FEDA SOLUCIONS li permetrà trobar possibles rutes per anar del punt A al B prioritzades segons, o limitades a, les preferències que vostè especifiqui a l’App i la Web-App, i seleccionar la que li sembli més adient per tal de recordar-la (per a un futur ús). Addicionalment, FEDA SOLUCIONS emmagatzemarà, dins del seu telèfon intel·ligent, el trajecte seleccionat per facilitar-li la seva consulta (dins la seva llista de trajectes). Així mateix, mitjançant aquest servei vostè pot definir les seves localitzacions o trajectes “favorits” que FEDA SOLUCIONS emmagatzemarà localment dins l’App o el dispositiu amb el qual accedeix a la Web-App (en aquest últim cas, mitjançant cookies), per tal que sempre estiguin a la seva disposició a l’hora d’omplir els punts d’origen i destinació d’un trajecte.

 

e)     Mitjançant els correus electrònics que FEDA SOLUCIONS posa a la seva disposició en l’App i la Web-App per a que vostè pugui enviar comentaris, realitzar sol·licituds d’informació o assistència, consultes o reclamacions, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud o comentari, així com per a dur a terme tots els tràmits i/o procediments necessaris per tramitar la referida sol·licitud;

 

f)     Mitjançant les cookies i la resta de tecnologies de rastreig que en cada moment detalli la política de cookies de l’App, aquesta aconsegueix optimitzar l’atenció a tots els seus usuaris simultanis i millorar constantment els serveis de visualització al mapa;

 

g)    Així mateix, FEDA SOLUCIONS tractarà les seves dades de contacte (nom, cognoms, correu electrònic i telèfon de contacte) per autenticar, en la mesura del possible, la validesa de les sol·licituds d’exercici de drets (veure l’apartat 6 d’aquesta política de privadesa) i per comunicar-li qualsevol violació de seguretat que pugui comportar un alt risc per als seus drets i llibertats; i

 

h)    Finalment, FEDA SOLUCIONS tractarà les seves dades personals per anonimitzar-les a l’efecte de fer-les servir en iniciatives de recerca i millora dels serveis sense que en cap cas ningú pugui vincular les dades anonimitzades amb vostè.

 

4.2.-Base jurídica dels tractaments:

Les seves dades personals podran ésser objecte de tractament de conformitat amb una o varies de les següents bases jurídiques:

a)     El tractament és necessari per a l’execució del contracte d’usuari registrat a l’App;

 

b)    El tractament es realitza de conformitat amb l’eventual consentiment que vostè hagi atorgat segons el cas. El referit consentiment pot retirar-se quan vostè ho desitgi, tot i que, igualment, aquesta retirada limitarà les prestacions de l’App;

 

c)     El consentiment inequívoc que vostè manifesta en contactar amb el centre de suport a l'usuari, unit a l‘interès legítim per a atendre la seva consulta o notificació;

 

d)    El tractament és necessari per a la consecució d’obligacions legals; i

 

e)     Tot i respectant els seus interessos, les seves llibertats i els seus drets fonamentals, el tractament és necessari per a la consecució dels interessos legítims de FEDA SOLUCIONS; com ara, entre d’altres, per promoure els seus productes i serveis relacionats amb l’App o lluitar contra el frau i assegurar la defensa de FEDA SOLUCIONS en cas de litigis.

             

4.3.- Termini de conservació de les dades personals:

En general, les seves dades personals es conservaran durant el termini necessari per a la consecució de les finalitats establertes en aquesta política de privadesa. Posteriorment, les seves dades personals seran conservades durant tot el temps que triguin en prescriure les responsabilitats legals derivades del tractament de què es tracti, de conformitat amb la legislació aplicable.

A mode d’exemple, les seves dades es podran conservar durant els següents terminis:

 

-       per tota la durada d’eventuals litigis i fins a l’esgotament de totes les eventuals vies de recurs; i

 

-       pel cas de les comunicacions comercials, les seves dades personals es conservaran indefinidament, fins que vostè retiri el seu consentiment o s’oposi al tractament de FEDA SOLUCIONS en enviar-li informació o promocions relacionades amb la App. 

 

Si les seves dades personals s’utilitzen per a varies finalitats que obliguin a FEDA SOLUCIONS a conservar-les durant terminis diferents, aquesta entitat aplicarà els terminis de conservació més llargs d’entre els terminis aplicables, i mantindrà en cada moment les mesures de seguretat que necessiti el tractament més exigent.

5.- Categories de destinataris, inclosos els prestadors de serveis, i transferències a tercers països o organitzacions Internacionals (transferències internacionals):

5.1.- En cas que, per a aconseguir les finalitats anteriorment mencionades, sigui necessari, les seves dades personals podran comunicar-se a les següents categories de destinataris:

a)         Proveïdors de serveis de FEDA SOLUCIONS que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat de què es tracti, el que realitzaran segons les instruccions de FEDA SOLUCIONS i de conformitat amb aquesta política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat;

b)         Tercers que no tinguin relació amb FEDA SOLUCIONS, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per a: (1) complir qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicable; (2) fer complir els termes i condicions del producte i/o serveis adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions; (3) i/o detectar, prevenir o abordar d’altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics;

c)         Administracions Públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per a les finalitats en elles definides.

5.2.- FEDA SOLUCIONS només realitza transferències internacionals de dades personals a països de la Unió Europea, d’acord amb l’establert per l’article 43 de la Llei 29/2021 Qualificada de Protecció de Dades Personals (d’ara en endavant “la LQPD”)  i per l’article 44 del Reglament General de Protecció de dades de la Unió Europea (d’ara endavant, “l’RGPD”).

6.- Drets en relació amb les seves dades personals:

En compliment de la LQPD, i els reglaments que s’aprovin, FEDA SOLUCIONS l’informa que, per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les seves dades personals, i a oposar-se al tractament automatitzat de dades destinat a avaluar i elaborar perfils, així com a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, reconeguts a la referida normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic dpd@fedasolucions.ad a la que hi haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document acreditatiu.

Així mateix, vostè té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.

Li recordem que, si vostè no està registrat a la App, FEDA SOLUCIONS no és capaç de identificar-lo. Amb tot, en aquest cas vostè pot exercir els anteriors drets, tret que, als efectes d’exercir-los i en virtut de l’article 11 de l’RGPD, faciliti a FEDA SOLUCIONS informació addicional que li permeti la seva identificació.

7.- Seguretat:

FEDA SOLUCIONS li garanteix que el tractament que durà a terme de les seves dades personals està sotmès a la més estricta confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

8.- Canvis en la Política de Privadesa:

Aquesta política de privadesa està subjecta a modificacions periòdiques de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment; per l’anterior, li recomanem que consulti la política de privadesa de l’App i la Web-App de manera freqüent.

Darrera actualització: 27 de març del 2024